ఎవరేమి అనుకున్న నువ్వుండే రాజ్యన రాజు నువ్వే బంటు నువ్వే మంత్రి నువ్వే సైన్యం నువ్వే ఏమైనా ఏదైనా నువ్వేళ్లే బడిలోన పలక నువ్వే […]

ఏ చోట ఉన్నా నీ వెంట లేనా సముద్రమంతా నా కన్నుల్లో కన్నీటి అలలవుతుంటే ఎడారి అంతా నా గుండెల్లో నిట్టూర్పు సెగలవుతుంటే రేపు […]

ఈసింత నన్నట్ట న న న న కూసింత పంజెయ్యనియ్యవు ఎంతోడివే గాని మ్మ్ మ్మ్ న న ముద్దిస్తే మారాము సెయ్యవు పేరెట్టి […]