మాంగళ్యం తంతున అనేనా మమ జీవన హేతున కంటే బద్నామి శుభగే త్వం జీవ శరదా శతం వందో.. ఒక వెయ్యో.. ఒక లక్షో.. […]

 138 total views

Anukundoti ayindoti Rango ranga rango ranga Mokindoti dakindoti Rango ranga rango ranga Nikundi nikacchi pichchi Kalamki nee payine […]

 202 total views