ಹೃದಯವೇ ಹೃದಯವೇ ಮಾತು ಕೇಳು ನೀ ನೋಡು ನೀ ಮಾತಾಡಲು ಸುತ್ತಾಡಲು ಸಮಯ ಬೇಕಿದೆ ನೀಡು ನೀ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕರಗಿದೆ ಅನುದಿನ […]