ஆண் : ஹா….ஆஅ….ஆஅ…ஆ… என்னுயிரே என்னுயிரே யாவும் நீ தானே கண் இரண்டில் நீ இருந்து பார்வை தந்தாயே ஆண் : உறவென்று சொன்னால் நீ தானே […]