பெண்: உசுருக்குள் உன் பேர எழுதி வெச்சேன் உன் மூச்சில் என் மூச்ச சேர்த்து தெச்சேன் பெண்: உன்மேல மட்டும்தான் ஆச வெச்சேன் என்கிட்டே […]