நாயகன் : ஹ்ம்ம்…..ஹ்ம்ம்…..ஹ்ம்ம்….ஹ்ம்ம்… ஹ்ம்ம் ஆஅ ஹ்ம்ம் ஆஅ ஹ்ம்ம் ஆஆ ஹ்ம்ம் ஆஅ ஹ்ம்ம்….ஹ்ம்ம்…..ஹ்ம்ம்…..ஹ்ம்ம்… நாயகன் : உசுரே…..ஏ…தானே…. தான்னானே தான்னானே….. தான்னானே […]