குழு: அன்பில் அவன் சேர்த்த இதை மனிதரே வெறுக்காதீர்கள் வேண்டும் என நினைத்த இதை வீணாக மிதிக்காதீர்கள் பெண்: உயிரே உன்னை உன்னை எந்தன் […]