పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మ కదిలే దేవత అమ్మ, అమ్మ కంటికి వెలుగమ్మ పెదవే పలికిన మాటల్లోనే అమ్మ తియ్యని మాటే […]