ತಣ್ಣನೆ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ ಹಾಡಿದೆ ಜೋಜೋ ಲಾಲಿ ಈ ನನ್ನ ಮಡಿಲೆ ನಿನ್ನಾ ತೂಗೋ ಉಯ್ಯಾಲೆ ತೂಗೋ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಚಂದ ಮಾಮ ಬಾನಾ ಏರಿ […]