కొమ్మా ఉయ్యాల కోన జంపాలా అమ్మ ఒళ్ళో నేను రోజు ఊగాలా రోజు ఊగాలా కొమ్మా సతున పాడే కోయిల కూ అంటే కూ […]