మాంగళ్యం తంతున అనేనా మమ జీవన హేతున కంటే బద్నామి శుభగే త్వం జీవ శరదా శతం వందో.. ఒక వెయ్యో.. ఒక లక్షో.. […]