ఎవరేమి అనుకున్న నువ్వుండే రాజ్యన రాజు నువ్వే బంటు నువ్వే మంత్రి నువ్వే సైన్యం నువ్వే ఏమైనా ఏదైనా నువ్వేళ్లే బడిలోన పలక నువ్వే […]