నిన్నే నిన్నే కోరా….. నిన్నే నిన్నే చేరా నిరంతరం నీ ధ్యానంలో నన్నే మరిచా నిన్నే నిన్నే కోరా….. నిన్నే నిన్నే చేరా నిరంతరం […]

 114 total views

Om ganeshaya namaha Yekadanthaya namaha Om ganeshaya namaha Yekadanthaya namaha Ooranthaa vennelaa Manasantha cheekati Raalindhaa ninnalaa Repati kala […]

 156 total views

బాగుంటుంది నువ్వు నవ్వితే బాగుంటుంది ఊసులాడితే బాగుంటుంది గుండె మీద గువ్వలాగ నువ్వు వాలితే బాగుంటుంది నిన్ను తాకితే బాగుంటుంది నువ్వు ఆపితే బాగుంటుంది […]

 110 total views

  • 1
  • 2