பெண் : …………………………. பெண் : சின்ன சின்ன வண்ண குயில் கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம் புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம் […]

குழு: அன்பில் அவன் சேர்த்த இதை மனிதரே வெறுக்காதீர்கள் வேண்டும் என நினைத்த இதை வீணாக மிதிக்காதீர்கள் பெண்: உயிரே உன்னை உன்னை எந்தன் […]