పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మ కదిలే దేవత అమ్మ, అమ్మ కంటికి వెలుగమ్మ పెదవే పలికిన మాటల్లోనే అమ్మ తియ్యని మాటే […]

பெண் : …………………………. பெண் : சின்ன சின்ன வண்ண குயில் கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம் புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம் […]

  • 1
  • 2