నిన్నేలే నిన్నేలే నిన్నే నమ్మేలే ఏముంది నా నేరమే నిన్నేలే నిన్నేలే నిన్నే కోరాలే ఏమిస్తే దక్కేవులే నే నిన్నటి రవినే నువ్వు రేపటి […]