నీ పాట మధురం… నీ మాట మధురం ఏనాటి వరమో… ఏ జన్మ ఫలమో ఇంత మోహమా… అది అవసరమా ఇంక ప్రాణమా… ఇది […]

 147 total views