ಒಂದು ಊರಲಿ ಕೊನೆ ಬೀದಿಲಿ ಇಡ್ಲು ಒಬ್ಬಳು ಮುದ್ದು ದೇವತೆ ಅವಲ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಧೋಳನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಅವ್ಲು ನಕ್ಬುಟ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ […]