ஆண் : தொடு வானம் தொடுகின்ற நேரம் தொலைவினில் போகும் அட தொலைந்துமே போகும் ஆண் : தொடு வானமாய் பக்கமாகிறாய் தொடும் போதிலே தொலைவாகிறாய் ஆண் […]