పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మ కదిలే దేవత అమ్మ, అమ్మ కంటికి వెలుగమ్మ పెదవే పలికిన మాటల్లోనే అమ్మ తియ్యని మాటే […]

 156 total views

Rakita rakita rakita… oooo Rakita rakita rakita …oooo Rakita rakita rakita… oooo Rakita rakita rakita… oooo Hey enna […]

 152 total views