జల్లెడ పడితే ఒక్కడు కూడా నిలబడడు ఇలాంటి దైర్యం లేని జనాలని పేట్టుకొని వీడేం చేస్తాడు అవును సార్ మీరన్నట్టే మాకు దైర్యం ఉండేది […]