ನೂರು ಜನ್ಮ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವ ಜೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದಾಗಲೂ ಪಯಣ ನಿಲ್ಲದು ಜರಿವಾ… ಜನರೆದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಾ… ನೆರಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವೇ ಜಗದಾ… ಕೊನೆ […]