కళ్ళకి కాటుక ఎట్టుకొని కాళ్ళకి పట్టీలు కట్టుకొని సెవులకు కమ్మలు ఎట్టుకొని సేతికి గాజులు ఏసుకొని సిలుకు చీర కట్టుకొని సెంటు గట్రా కొట్టుకొని […]