இரவாக நீ நிலவாக நான் உறவாடும் நேரம் சுகம் தானடா தொலையும் நொடி கிடைத்தேனடி இதுதானோ காதல் அறிந்தேனடி கரை நீ பெண்ணா உன்னை […]